"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image

Hakkımızda

Hürriyetçi Eğitim Sen
Hür ve eleştirel düşünceyi özümsemiş ve çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” anlayışıyla bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, üyelerinin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, tüm sendikal faaliyetlerde etik ilkelere uygun davranmayı, çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması, çalışma hayatında emeğin en yüce değer olduğunu kabul ederek liyakat ilkesinin hakim kılınması için çalışmalar yapmayı, sendikal hakları evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak hayata geçirmeyi, üyelerinin birlik beraberliğine, mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlamayı, Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasasında yer alan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çaba göstermeyi, ülkede yaşayan herkesin fırsat ve imkân eşitliği içinde çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim ve öğretim hakkından faydalanması için gayret göstermeyi, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliği fikrinin eğitim politikalarında hakim olması için çalışmayı, tarih, kültür, yer altı, yer üstü kaynakları ile doğal varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda Türk millî eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde görüş ve önerilerde bulunmayı amaç edinmiştir.

Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri
Sendika, kanun ve diğer mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

a) Hizmet koluna giren iş yerlerindeki eğitim çalışanlarını dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin sendika çatısı altında örgütlemeye çalışır.

b) Başta üyeleri olmak üzere hizmet kolundaki kamu görevlilerinin, iş güvenliği ve meslekî itibarını esas alarak, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyine erişecek ekonomik ve sosyal kazanımlar elde etmeye ve daha iyi çalışma şartları sunulmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Bunun için;

1- Toplu sözleşmelere katılır, taraf olur ve toplu sözleşmeyi sonuçlandırır.

2- Toplu sözleşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izler.

3- Toplu sözleşme uyuşmazlıklarında Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.

4- Toplu sözleşmelerden, mevzuattan ve çalışma hayatından doğan anlaşmazlıklarda, idare ile doğacak ihtilaflarda, ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda; üyelerini ve mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve açılan davalarda taraf olur.

c) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) sözleşmelerinde belirtilen sigorta kollarının tam ve eksiksiz hayata geçirilmesi için çalışmalar yapar.

ç) Üyelerinin birlik beraberliğine, mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlanması, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmaları için kurs, seminer, konferans, panel, açık oturum,sempozyum, kurultay ve benzeri bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler ve çalışmalar düzenler. Bu çalışmalar ile ilgili kitap, gazete, dergi, bülten, broşür yayınlar, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir.

d) Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu atıl iş gücünün istihdam edilmesi ve genç işsizliğin azalması amacıyla, mesleki ve teknik eğitimin yaygın hale getirilmesi ve çağın gereklerine uygun donanımla yetişmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.

e) Çalışanların iş ve toplumsal hayat içinde ayrımcılığa uğramaması ve engelli çalışanların çalışma yaşamını evrensel ölçütler içerisinde kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapar.

f) Sözleşmeli personel mevzuat ve uygulamalarına son verilmesi, sözleşmeli personel uygulamasının tamamen kaldırılarak kadrolu istihdamın sağlanması ve iş güvencesinin korunması için çalışmalar yapar.

g) Eğitim çalışanların atanma, yer değiştirme ve meslekte ilerlemelerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin, eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde yürütülecek bir sistemin kurulmasına ve bu sistemin etkinliğine yönelik çalışmalar yapar.

h) Kamu görevlilerine grev ve siyaseti yasaklayan düzenlemeleri sona erdirecek çalışmalar yapmayı amaçlar. Ancak hiçbir siyasal parti ve kuruluşla organik ilişkiye girmez.

ı) Dijital dönüşüm sürecinin son aşaması olarak karşımıza çıkan Endüstri 4.0’ün amaçları gerçekleştirildiğinde mevcut iş sektörlerinin bazılarının yok olacağı, yeni nesil yazılım, yeni nesil donanım ve yeni nesil insan ile birlikte sistemlerin iç içe olacağı beklendiğinden, bu değişim ve dönüşüme entegre olabilmek, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin çağın gereklerine uyum sağlamaları için inovasyon çalışmaları yapmaya gayret gösterir.

i) Aile kurumunu korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, kamu görevlisi olan kadınların annelik vazifelerini de yerine getirebilmelerinde kolaylık sağlanması için çalışma şartlarının bu konumlarına paralel olarak daha elverişli hale getirilmesi maksadıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına çalışır.

j) Üniversitelerde görev yapan akademik ve idari tüm personelinin çalışma koşullarının düzeltilmesi, adil, eşit, tarafsız bir atama ve yer değiştirme, görevde yükselme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmeleri, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve gereken ekonomik kazanımlar elde etmeleri için mücadele eder, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapar.

k) Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda çalışan; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapan personelin çalışma koşullarının düzeltilmesi, adil, eşit, tarafsız bir atama ve yer değiştirme, görevde yükselme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmeleri, insan onuruna yaraşır bir yaşam için gereken ekonomik kazanımlar elde etmeleri için mücadele eder.

l) Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda çalışan şehit yakınlarının, gazilerimizin ve gazi yakınlarının insan onuruna yaraşır bir yaşam ve gereken ekonomik kazanımlar elde etmeleri için mücadele eder, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapar, hizmetli statüsünde çalışanların büro elemanı olarak görev yapmaları için ilgili genelgelerin uygulanmasını takip eder.

m) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri, ödevleri ve yükümlülükleri ile personel mevzuatını ilgilendiren konularda; ilgili ve yetkili kurumlara sunulmak üzere çalışmalar yapar, yaptırır ve öneriler sunar.

n) Üyelerin ve aile fertlerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirler almak, sosyal ve kültürel yaşamlarına çeşitlilik ve zenginlik kazandırmaya yönelik olarak faaliyetler yapmak ve eğitim, sağlık, sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesi, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmeleri için çalışmalar yapar.

Bunun için;

1) Eğitim, sağlık, dinlenme, lokal ve spor tesisleri kurar ve işletir. Sportif faaliyetlerde bulunur.

2) Araştırma ve geliştirme birimleri kurarak, elektronik ve basılı ortamda kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar çıkarır.

3) Eğitim hizmetlerine yönelik olarak kütüphane ve basımevi kurar ve işletir.

4) Üyelerinin çıkarları doğrultusunda; kooperatif, yardımlaşma sandığı, kreş, yuva, huzurevi, yurt ve okul gibi ekonomik ve sosyal kuruluşlar kurar ve işletir.

5) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunur.

o) Sendika adına taşınır ve taşınmaz mal edinir.

p) Yüksek İdarî Kurula ve toplu sözleşme amacıyla Kamu İşveren Kuruluna katılacak temsilcileri belirler.

r) Kurum İdarî Kurullarında ve devlet personel mevzuatına göre oluşturulan tüm kurullarda sendikayı temsilen katılacak temsilciyi belirler ve toplantılara katılımını sağlar.

s) Uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir, üyesi bulunduğu uluslararası kuruluş toplantılarına delege, temsilci veya gözlemci gönderir. Uluslararası kuruluşların temsilci ve üyelerini Türkiye’ye davet eder. Yurtdışında bulunan yabancı ülkelerin eğitim sendikaları, konfederasyonları, eğitim kurumları ve paydaşları ile uluslararası projeler yapar ya da proje ortağı olur.

ş) Türk milletinin yaşadığı coğrafyalarda ve Türk cumhuriyetleri ile ortak tarih ve dil bağları olduğundan “dilde, fikirde ve işte birlik” temelli eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda projeler ve çalışmalar yapar.

t) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanır.

u) Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunmasında ve geliştirilmesinde, çalışma hayatına ilişkin normların düzenlenmesinde, evrensel hukukun öngördüğü ilke ve kuralların özellikle de 29, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 144, 151 ve 182 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde ve Avrupa Sosyal Şartı’nda ifade edilen kural ve kayıtların esas alınmasını sağlamak için evrensel hukukun, uluslararası sözleşmelerin ve belgelerin, anayasanın, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ve diğer mevzuatın sağladığı hak ve yetkilere dayanarak her türlü mücadeleyi verir.