"Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Eğitim Çalışanlarının Adresi"
image
Ek Ders Artırımlı Ödenecek
573 06 Haziran, 2024

Ek Ders Artırımlı Ödenecek

Ek Ders Artırımlı Ödenecek

Konya ili, Seydişehir ilçesi, Selçuklu İlkokulunda müdür olarak görev yapan davacı tarafından, yüksek lisans mezunu olması sebebiyle ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi istemiyle yapılan 31/01/2024 tarihli başvurusunun, reddine ilişkin 05/02/2024 gün ve ...95888312 sayılı Seydişehir Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali ile dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı iddia edilen parasal haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren (işleyecek yasal faizi ile birlikte) ödenmesi konusunda mahkeme kararı lehimize sonuçlanmıştır.

KARAR

1) DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE, Davacının parasal hak talebinin KABULÜ ile artırımlı ek ders ücretlerinin idareye başvuru tarihi olan 31/01/2024 tarihinden itibaren (işleyecek yasal faiziyle birlikte) davacıya ödenmesine,

2) Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 956,00 TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 10.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

3) Artan posta ücretinin daha önce talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine,

4) Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne sunulmak üzere Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4'üncü maddesinde belirtilen yerlere verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere, 13/05/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.